วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554


BEST PRACTICE 
“หุ่นยนต์วิ่งม้ามหาสนุก”ด.ช.ปารณัท สิงหเดช ชั้น ป.5
ด.ช.ธีรภัทร สิงห์โค  ชั้น ป.5
ด.ช.ภัควัต อายุพัฒน์  ชั้น ป.6
นายประเสริฐ  สิงหเดช
ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านวังชะโอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ความเป็นมา/ และสภาพปัญหา
                ดังที่ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านวังชะโอนได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จนสามารถนำ ตำแหน่งลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ในกติกาหุ่นยนต์บังคับมือระดับชั้นประถมศึกษา “หุ่นยนต์วิ่งม้ามหาสนุก” ในการแข่งขันตามโครงการจัดประกวด และแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้จัดที่ประเทศจีน
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
        แนวทากการแก้ปัญหาและพัฒนา หุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขัน ยึดระเบียบวิธี PDCA 
                               - 
การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง
                                - 
การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือ
                           ทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย
                           นำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
                                - 
การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย
                        -
การปรังปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตามศึกษาแบบจากแบบหุ่นยนต์ที่มี
                           ในคู่มือการเรียนการสอน หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
เป้าหมายด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อ และเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง,งานประดิษฐ์) และสาระวิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ก้าวสู่สากลต่อไป ตามโครงการจัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี
อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้องการจะให้โรงเรียนบ้านวังชะโอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปลูกฝังความมีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  กิจกรรมการเรียนเรื่อง หุ่นยนต์ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในโรงเรียนบ้านวังชะโอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนการผลิตผลงาน
1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง
2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย นำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
3. การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย
4. การปรังปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตามศึกษาแบบจากแบบหุ่นยนต์ที่มีในคู่มือการเรียนการสอน หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ
ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
        จากการดำเนินงานกิจกรรมตามขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพียงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์วิ่งม้ามหาสนุกในงานแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เลื่อยมาจนถึง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านวังชะโอนสามารถแข่งขันในระดับต่างๆ จนเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ในวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งจัดที่ลานชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบ้านวังชะโอนได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจากทีมตัวแทน 4 ภาค 54 ศูนย์หุ่นยนต์ ทั้งหมด 32 ทีม ที่เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดในประเทศไทย คัดหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศจีน โรงเรียนบ้านวังชะโอนสามารถชนะผ่านในทุกรอบจนสามารถเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย และรางวัลที่ได้รับคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของการแข่งขันในระดับประเทศ
ปัจจัยความสำเร็จ
ความสำเร็จที่ได้รับเป็นผลมาจากการการทำงานอย่างเป็นระบบตามที่ได้วางแผนที่เป็นขั้นตอน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บทเรียนที่ได้รับ
                บทเรียนที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมในกิจกรรมจะได้รับความรู้ทางด้านต่างๆ  เช่น ด้านวัสดุกลศาสตร์ ไฟฟ้า  การกำเนิดไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้า   การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  หลักความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงาน
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือทุกประเภทการปรับชุดเฟืองทดกำลังให้เหมาะสมมีผลอย่างมากในการทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของหุนยนต์นั้น
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรัย/รางวัลที่ได้รับ
                หุ่นยนต์ม้าวิ่ง ของโรงเรียนบ้านวังชะโอนมีการเผยแพร่จากการได้เข้าร่วมในการแข่งขันในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ถึงระดับประเทศ จนสามารถได้รับรางวัลสูงสุดในปีการศึกษา 2553 คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการหุ่นยนต์มิ่งม้ามหาสนุกในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”